Blogg

Att hyra läkare – en lösning för vården

Sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och ökade vårdbehov samtidigt som det råder brist på specialistläkare. Ett sätt för regioner och landsting att möta dessa utmaningar är att hyra in läkare.

Flexibilitet och kompetens

Att hyra läkare ger en ökad flexibilitet för vårdgivare. Genom bemanningsföretag kan man snabbt få tillgång till rätt kompetens under en begränsad tid. Detta gör det lättare att täcka upp för tillfälliga vakanser, semesterperioder, sjukfrånvaro eller vid tillfälliga arbetstoppar. På så sätt kan vården upprätthålla en god tillgänglighet och kvalitet även när det egna läkarteamet inte räcker till. Hyrläkarna bidrar med specialistkompetens som annars skulle saknas. Patienter kan få vård av rätt läkare i rätt tid.

Avlastning för den fasta personalen

Att tillfälligt hyra in läkare ger också en avlastning för den fasta personalen. De slipper ta ett oproportionerligt stort ansvar under perioder av underbemanning. Arbetsbelastningen kan fördelas jämnare vilket minskar risken för utbrändhet. När de anställda läkarna får rimligare arbetsvillkor ökar arbetsglädjen och arbetsplatsen blir mer attraktiv. Det blir lättare att rekrytera och behålla personal långsiktigt.

Kontinuitet och trygghet

En vanlig invändning mot hyrläkare är att det hotar kontinuiteten i vården. Patienter kan behöva byta läkarkontakt oftare. Detta kan motverkas genom god planering av inhyrningen. Genom att hyra in samma läkare under längre perioder skapas en kontinuitet. Patienter och personal lär känna hyrläkaren. Erfarna hyrläkare bidrar med trygghet i mötet med patienten. De är vana att snabbt sätta sig in i nya arbetsplatser och kan hantera oväntade situationer.

Kostnadseffektivt

Att hyra läkare behöver inte vara dyrare än att anställa. Fördelen är att kostnaden begränsas till den faktiska arbetstiden. Inhyrningsföretaget tar hand om rekrytering, administration, fortbildning etc. Genom att analysera vårdbehovet noga kan inhyrning användas kostnadseffektivt enbart under de perioder det verkligen behövs. På så sätt kan vårdens resurser användas optimalt. Sammantaget kan välplanerad läkarbemanning ge positiva effekter för både patienter, personal och ekonomi. Det handlar om att hitta en balans mellan fasta anställningar och flexibel inhyrning. Vården står inför stora utmaningar där hyrläkare kan vara en del av lösningen.